نوشته ها

نکته ها و اشاره ها

3    تازه ها/ اصغر نصرتی

4    این منم و نه آن منم/ اصغر نصرتی

از اینجا و آنجا

7    خبرهای تاتری

مقاله ها و مقوله ها

13   تاتر-رقص (2)/ سوزانه شلیشر- نیلوفر بیضایی

25   گونتر گراس مرد ادب و سیاست/ اصغر نصرتی

گزارش

37   فستیوال تاتر ایرانی-کلن شش ساله شد

       -  گزارش درگیر/ اصغر نصرتی

       - نقد و نظر/ بهروز قنبر حسینی/ عزت گوشه گیر و ...

       - درد ِ دل/ حسن اوجی و ...

67   عاقلها هم اشتباه می کندد/ آلکساندر تمرز

71   به امنیت تماشاگران احنرام بگذارید!/ احمد نیک آذر

نقد

83   خنداندن ِ تماشاگر سخت است!/ بهروز قنبرحسینی

مصاحبه

89   گفتگو با ناصر رحمانی نژاد/ اصغر نصرتی

گریم شیره ای و ناصرالدین شاه/ عطا گیلانی

معرفی کتاب

171  مهمان چند روزه از محسن یلفانی/ اصغر نصرتی

176  یادها و بودها از ایرج زهری/ اصغر نصرتی

179  طرح و اجرای نمایش ترجمه پریچهر ریاحی/ اصغر نصرتی

آرشیو

181  کتابشناسی برونمرزی تاتر/ مهستی شاهرخی

متفاوت

203  خاطره ها؛ جشنواره و سمینار تاتر روحوضی/ ایرج زهری

 

 

طرح روی جلد: اصغر داوری

 

| (نظر دهيد)

در مورد اين مطلب نظر دهيد

آرشيو