110#فهرست شماره یازدهمنکته ها و اشاره ها

3    چرا سعید سلطانپور؟/ اصغر نصرتی

5    کتاب نمایش در اینترنت

از اینجا و آنجا

7    خبرهای تاتری

مقاله ها و مقوله ها

15    سعید سلطانپور کارگردانی حادثه ساز/ محسن یلفانی

25    چهره های سعید سلطانپور/ جمشید ملک پور

29    سعید صدای عاشقان/  پرویز لک

35   من، سعید سلطانپور و انتظار گودو/ سیروس سیف

42    سعید سلطانپور و نمایشنامه ی حسنک/ فرزاد جاسمی

54   نوعی از هنر، نوعی از اندیشه/ سعید سلطانپور

76   جایت خالی!/ کاظم شهریاری

80   تاتر مستند/ نیلوفر بیضایی

84   تاتر برونمرزی و دشواری ها و .../ اصغر نصرتی

92   هنر تاتر/ امیرحسین آریانپور

97   امیرحسین آریانپور؛ استاد امید و روشنگری!/ اصغر نصرتی

101  سلطانپور و تاتر او/ مصطفی اسکویی، ایرج زهری و ...

108  عباس آقا از نگاه دیگران/ رحمانی نژاد هیواگوران، پایدار و ...

مصاحبه

115  گفتگو با رفیق سعید سلطانپور/ فرامرز طالبی و بهزاد عشقی

سخنرانی

133   سلطانپور هنرمند انقلاب/ عباس سماع کار

139  جایگاه مبارزاتی سعید سلطانپور/ طیفور بطحایی

ادبیات نمایشی

147  گم گشتگان/ شریفه بنی هاشمی

157  زندگی آه زندگی

متفاوت

171  آخرین بوسه، آخرین دیدار/ سرژ آراکلی

173  با کشورم چه رفته است/ رضا مقصدی

175  به یاد سلطانپور/ کاظم شهریاری (به زبان فرانسه)

 

طرح روی جلد: فریده رضوی

| (نظر دهيد)
jeld-11-web.jpg
| (نظر دهيد)

آرشيو