فهرست شماره پنجمنکته ها و اشاره ها

3    جشنواره های تاتری آغاز می شوند/ اصغر نصرتی

5    دیدار آرزوی ماست، اما چگونه؟/ اصغر نصرتی

از اینجا و انجا

9    خبرهای تاتری

مقاله ها و مقوله ها

15   گاوخیالی هایی در پیرامون آبسورد/ بهمن فرسی

19   تاتر ابزورد/ برند زوخر- نیلوفر بیضایی

23   اودیپ، یک تراژدی پوچ!/ اوژن یونسکو

31   آخرین دیدار با ساموئل بکت/ احمد کامیابی مسک

36   خاطرات یک بازیگر/ برنهارد مینتی- اصغر نصرتی

39   تاتر ابزورد ردپای یک قرن/ بهروز قنبرحسینی

47   در حاشیه آبسوردبازی وطنی/ بهمن فرسی

گزارش

59   ماهی های ساردین/ مسعود والا

67   ماه تاتر در برلین/ فرهاد پایار

مصاحبه

79   انسان ِگم، انسان ِتنها/ آرنو پرن/ اصغر نصرتی

ادبیات نمایشی

89   سرزمین هیچکس/ نیلوفر بیضایی

113  نی/ سیروس سیف

متفاوت

117  پاسخ به یک مطلب

119  تاتر در آینه ی مطبوعات

 

طرح روی جلد: آلن گونتر

(برگرفته از کتاب آخرین دیدار با ساموئل بکت)

 

 

| (نظر دهيد)

ketabe5-jeld-web-2.jpg

| (نظر دهيد)

آرشيو