114# گفتگو

آنچه در زير مي‌خوانيد گفتگويي است با سعيد سلطانپور كه پرسشگران، فرامرز طالبي و بهزاد عشقي، سعي دارند نقطه‌نظرات هنري سلطانپور را در زمينه‌ي «هنر مقاومت» بدانند. اين گفتگو را كه به‌نظرمي‌رسد در سال 1359 انجام‌گرفته باشد، ما از كتاب «برگزيده آثار فدايي خلق سعيد سلطانپور»،  انتشارات انجمن دانشجويان  ايراني در فرانسه (هواداران سازمان چريك‌هاي فدايي خلق ايران)، برگرفته ايم.                                 (كتاب‌نمايش)

 پيشگفتار:

هنر مقاومت به طور اعم، و هنر مقاومت 25 سال اخير به طور اخص، مضمون سلسله گفت‌وشنودهايي با سعيد سلطانپور است. اين گفت‌وشنود در ادامه‌ي خود، بيشتر روي هنر مقاومت دهه‌ي پنجاه، و هنرهايي كه سلطانپور در آن متخصص است ( مثل شعر و نمايش ) فرود خواهد آمد. خصوصا نمايش خياباني و يا تآتر فضاي آزاد و شناخت معيارهاي حقيقي آن در اين گفت‌وشنود مورد بررسي قرار خواهد گرفت. نظر به اينكه سلطانپور، با اجراي نمايش «عباس آقا كارگر ايران‌ناسيونال‌» و «مرگ بر امپرياليسم»، از پيشقراولان اين شيوه‌ي تآتري در ايران است، صحبت‌هاي او در اين زمينه، مخصوصا براي كساني كه در شيوه‌ي تآتر خياباني تجربه مي‌كنند، بسيار سودمند تواند بود. در اين مقدمه توضيح دو نكته را لازم ميدانيم:

1 ـ متن اين گفت‌وشنود روي نوار ضبط شده. برگردان زبان شفاهي نوار به زبان نوشتاري، در ضمن حفظ مفاهيم و كلمات سلطانپور، گه‌گاه تغييراتي را در محدوده‌ي لحن و زبان، و نه مفاهيم، باعث آمده است. 

2 ـ در اين گفتگو سعي‌كرده ايم تا از طريق پرسش‌ها بينش هنري سلطانپور را براي خواننده روشن‌كنيم. در پاره‌يي موارد ميان مصاحبه‌كننده و مصاحبه‌شونده توافق نظر وجود نداشته. اين تعارض اما در متن گفت‌وشنود يا اصلا متجلي نشده يا كمتر متجلي شده است. زيرا هدف اين گفت‌وشنود اساسا مجادله و مباحثه نبوده بلكه صرفا شناخت نقطه‌نظرهاي هنري سلطانپور بوده است كه وقتي اين ديدگاه، از طريق گفت‌وشنودها، به صورت منسجم و سازمان‌يافته‌يي ظاهر شد، بعدها مي‌تواند مورد بحث نظريات مخالف و موافق قرار بگيرد.


| (نظر دهيد)

آرشيو