فهرست شماره چهارمنکته ها و اشاره ها

3    حرف تازه/ اصغر نصرتی

5    بهاریه/ بهروز قنبر حسینی

9    از اینجا و آنجا

مفاله ها و مقوله ها

15   گفتگو با هاینر مولر/ هُلم کلر- نیلوفر بیضایی

31   ملال شیطان تاتر/ پیتر بروک- صدرالدین زاده

41   در باره کارگردانی/ محمدعلی بهبودی (برگردان)

گزارش

49   گزارش روزانه

115  مصاحبه با مجید فلاح زاده

119  در حاشیه فستیوال تاتر ایرانی (کلن)/ اصغر نصرتی

نقد

125 تعریفی از تاتر ایرانی در تبعید/ پرویز صیاد

129 پی چیزی می گردین؟/ بهمن فرسی

ادبیات نمایشی

133 شتر قربانی/ ابراهیم مکی

195 چی کجا؟/ ساموئل بکت- مهستی شاهرخی

199 معرفی کتاب

 

 

طرح روی جلد: ناصر حسینی

| (نظر دهيد)
jeld-web.jpg
| (نظر دهيد)

آرشيو