فهرست شماره سوم3    نکته ها و اشاره ها

مقاله ها و مقوله ها:

7     ترکیب بندی داستانی برای نمایشنامه و فیلمنامه/ کیومرث مبشری

25   تاریخ تاتر معاصر/ مجید فلاح زاده

45   خطوط هندسی یک جادو/ هُلم کلر- نیلوفر بیضایی

53   گفتگو با رابرت ویلسون/ هُلم کلر- نیلوفر بیضایی

59   راه های مقابله با مشکلات تاتر ایران در تبعید/ محمدعلی بهبودی

نقد

71   با کاروان سوخته در جشنواره ی دورتمند/ محمدعلی بهبودی

77   «کارنامه ی بُنداربیدخش» یا کارنامه حکومت مداری در ایران/ اصغر نصرتی

ادبیات نمایشی

89    همزاد/ علیرضا کوشک جلالی

تاتر کودکان

137  تاتر کودک در تبعید/ بهرخ حسین بابایی

149   ماکس/ یآت فه-پوران فدایی (نمایشنامه برای کودکان)

173  تاریخ جهانی تاتر کودکان - نوجوانان/ کریستل هوفمن- اصغر نصرتی

آرشیو نمایش

179  از اینجا و آنجا (اخبار تاتری)

185  برنهارد مینتی در گذشت!

192  در تدارک گروه شناسی نمایش

 

طرح روی جلد: شهرام کریمی 

| (نظر دهيد)
jeld-3.jpg
| (نظر دهيد)

آرشيو